Make your own free website on Tripod.com

ไข้หวัดนก Bird Flu (Avian Influenza)

เชื่อกันว่าไวรัส H5N1 ที่สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ แพร่ระบาดมาจากนกน้ำ เช่น เป็ดน้ำ ห่าน มาสู่ไก่ กลายสายพันธุ์ และสามารถแพร่มาสู่คน ไข้หวัดนกสาสารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด
  1. ชนิดไม่รุนแรงหรือไม่ทำให้เกิดโรค
  2. ชนิดรุนแรง

สาเหตุ

ไวรัส H5, H7 มีตัวกลางคือสุกร ยกเว้นการระบาดที่ฮ่องกง พ.ศ.2540 เป็นการระบาดของเชื้อ H5N1 โดยตรงจากสัตว์ปีกมาสู่คน

เกิดระบาดที่ไหน

พบใน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย กัมพูชา สาธารณรัฐอาฟริกากลาง ฮ่องกง อิตาลี ลาว โมซัมบิก พม่า เนปาล และปากีสถาน
พ.ศ.2540 พบโรคในออสเตรเลีย ปัจจุบันออสเตรเลียผ่านการรับรองว่าปลอดโรคนี้แล้ว
พ.ศ.2540 อิตาลีได้กำจัดสัตวปีกที่สงสัยเป็นโรคนี้ทั้งหมด (เชื้อจากไก่งวงผ่านสุกรก่อนแล้วระบาดไปยังคน) ปัจจุบันอิตาลีผ่านการรับรองจากสำนักงานโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ Office of International Epizootic (OIE) ว่าปลอดโรคนี้แล้ว

OIE ให้ข้อสังเกตว่า พม่า ลาว กัมพูชา ไม่สามารถวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกได้ รวมทั้งไม่สามารถยืนยันว่าเกิดจาก H5, H7 หรือไม่

ตุลาคม 2543 รัฐบาลฮ่องกง ตรวจฟาร์มเลี้ยงไก่ 133 แห่ง ทั่วประเทศ หลังจากที่พบว่ามีไวรัสที่คล้ายกับไวรัสไข้หวัดนก ที่เคยเกิดขึ้นและทำให้คนเสียชีวิต 6 คน (รวมเด็ก 2 คน) เมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งทำให้ต้องกำจัดไก่ในฟาร์มมากกว่า 1 ล้านตัว

ครั้งนี้ตรวจพบ antibody ต่อไวรัส H5 พบในไก่ 25 ตัวในฟาร์มแห่งหนึ่งในเขต New Territories เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งว่าการตรวจพบ antibody ไม่ได้หมายถึงการเกิดโรคระบาดเสมอไป จะต้องตรวจเลือดไก่อีก 1,500 ตัวอย่างเพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง ฮ่องกงหยุดการนำเข้าไก่จากจีนและยอดจำหน่ายไก่ในฮ่องกงตกลงอย่างมากเนื่องจากเกรงกลัวการระบาดของไข้หวัดนก

การป้องกันโดยวัคซีนสำหรับไก่

ผลิตจาก Pox virus หรือ Fowl Pox เป็น Recombinant Vaccine มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง แต่มีปัญหาคือราคาแพง

เอกสารอ้างอิง

  1. http://asia.cnn.com/HEALTH/9802/06/hong.kong.flu/
  2. http://theage.com.au/news/20001023/A1264-2000Oct22.html
  3. http://news6.thdo.bbc.co.uk/low/english/sci/tech/newsid_42000/42737.stm
  4. การสัมมนา โรคติดเชื้อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 3-5 เมษายน 2544 โรงแรมเอเซีย กทม. กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค