Make your own free website on Tripod.com

กลุ่มงานทันตกรรม

  • งานบริหาร
  • งานทันตกรรมชุมชน
  • งานเทคนิคบริการ
  • งานวิชาการ
  • งานพัฒนาคุณภาพบริการ (HA)

ผลปฏิบัติงาน

งานทันตกรรมชุมชน

โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมศึกษา

(ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, เคลือบร่องฟัน, ให้ทันตสุขศึกษา)

 
งานเทคนิคบริการ 2544 2545 2546
1. ตรวจวินิจฉัย (งาน) 12,933 14,481 11,996
2. เอกซเรย์ (งาน/ฟิล์ม) 874/1,947 827/1,007 849/990
3. งานเวชศาสตร์ช่องปาก (งาน) 717 406 637
4. งานทันตศัลยกรรม (งาน/ซี่) 5,642/6,231 6,227/6,895 5,267/5,844
5. ศัลยกรรมช่องปาก (งาน) 763 316 577
6. อุดฟัน (งาน/ซี่) 4,922/6,577 5,158/6,852 4,354/5,562
7. รักษาคลองรากฟัน (งาน/ซี่) 788/809 88/99 589/637
8. ปริทนต์ (งาน/ส่วน) 2,611/14,892 2,859/15,896 1,819/10,426
9. ทันตกรรมประดิษฐ์ (5-9 งาน/ชิ้น)
     (1-4 งาน)
205/232
653
281/331
624
351/380
795
10. ทันตกรรมป้องกัน (งาน)
     (งาน/ซี่)
224
423/798
240
240/611
145
167/414
11. ทันตกรรมเด็ก (1,2 งาน)
     (3-7 งาน/ซี่)
96
99/109
540
90/107
37
66/71
12. ทันตกรรมจัดฟัน (งาน) 3,065 3,245 3,326
13. ทันตกรรมเฝ้าระวังในโรงเรียน
     โดยให้นักเรียนมารับบริการ
     อุดฟัน, (คน/ซี่)
     ขูดหินปูน, (คน/ส่วน)
     เคลือบร่องฟัน (คน/ราย)
     ที่โรงพยาบาล
211/410
86/258
21/62
321/549
99/644
79/179


0
0
0

 

14. งานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (ครั้ง) 7 7 1

 

  • งาน หมายถึงชนิดของบริการทันตกรรมที่ประชาชนทั้งหมดทุกกลุ่มอายุได้รับบริการทันตกรรมทั้งใน/นอกโรงพยาบาล นับรวมทุกชนิดของบริการทันตกรรม
  • ราย หมายถึง จำนวนครั้งที่ประชาชนทั้งหมดทุกกลุ่มอายุได้รับบริการทันตกรรมทุกครั้ง

(รายงานประจำปี พ.ศ.2545)

สถานที่

อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

บุคลากร

อัตรากำลัง พ.ศ.2546
ทันตแพทย์ 11
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7
ช่างทันตกรรม 1
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6
คนงาน 0
รวม 25


ฝ่ายและกลุ่มงาน
Please send your comments to nopadol@health2.moph.go.th