Make your own free website on Tripod.com

ฝ่ายพัฒนาและบริการ

  1. งานซ่อมอุปกรณ์/คุรุภัณฑ์การแพทย์
  2. ศูนย์พิมพ์
  3. งานยานพาหนะ
  4. งานรักษาวามปลอดภัย

สถานที่

ตึกอำนวยการ ชั้น 1

บุคลากร

หัวหน้าฝ่าย 1 คน, งานซ่อมอุปกรณ์/คุรุภัณฑ์การแพทย์ 4 คน, ศูนย์พิมพ์ 2 คน, งานยานพาหนะ 12 คน, งานรักษาวามปลอดภัย 19 คน


ฝ่ายและกลุ่มงาน