Make your own free website on Tripod.com

ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่ โอ.อาร์.เอส. (สำหรับผสมน้ำ 250 มิลลิลิตร) ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มีอาการอาเจียนมากๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ
วิธีใช้ เทผงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด เช่นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว หรือน้ำฝน 250 มิลลิลิตร (1แก้ว) ให้ดื่มมากๆเมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง


อุจจาระร่วงอย่างแรง
อุจจาระร่วงจากไวรัส