Make your own free website on Tripod.com

โรคโปลิโอ
ICD-10: A80

ลักษณะทางคลินิก

ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันของแขนหรือขาตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไปโดยไม่สูญเสียความรู้สึก (ไม่มี sensation loss) มีไข้ในขณะเริ่มอัมพาต อาการอัมพาตเกิดเต็มที่ภายใน 4 วัน deep tendon reflex ลดลง หรือไม่มีเลย ในแขนหรือขาข้างที่มีอัมพาต อาการอัมพาตที่แขนหรือขาทั้ง 2 ข้างมักจะไม่เท่ากัน (Asymmetry) ยกเว้นในรายอาการรุนแรง และมักมีอาการอัมพาตหลงเหลืออยู่ (Residual Paralysis) เมื่อครบ 60 วันหลังเริ่มมีอัมพาต

เกณฑ์วินิจฉัยทางคลินิก

  • ต้องมีไข้ระหว่างเป็นอัมพาต
  • อาการอัมพาตเกิดเต็มที่ภายใน 4 วัน
  • อาการอัมพาตที่แขนหรือขาทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน (Asymmetry)
  • ไม่สูญเสียความรู้สึก (ไม่มี sensation loss)
  • มีอาการอัมพาตหลงเหลืออยู่ (Residual Paralysis) เมื่อครบ 60 วันหลังเริ่มมีอัมพาต

เกณฑ์วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

แยกเชื้อไวรัสได้จากอุจจาระ โดยเก็บ 2 ตัวอย่างห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป เก็บทั้ง 2 ตัวอย่างภายใน 14 วันนับจากเริ่มมีอัมพาต แต่ละตัวอย่างต้องมีปริมาณมากพอ (ไม่น้อยกว่า 8 กรัม) ส่งไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข โดยแช่เย็น

การรักษา

ให้การรักษาแบบประคับประคอง

การสัมมนา โรคติดเชื้อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 3-5 เมษายน 2544 โรงแรมเอเซีย กทม. กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

นิยามโรคติดเชื้อ ประเทศไทย กันยายน 2544 กองระบาดวิทยาและกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข


ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค