Make your own free website on Tripod.com
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
Primary Prevention ป้องกันโรค ก่อนที่โรคจะเกิด
Secondary Prevention รักษาทันทีตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้ว่าป่วย การตรวจคัดกรอง (Early diagnosis & Prompt Treatment)
Tirtiary Prevention ป้องกันโรคแทรกซ้อนระหว่างการรักษา

[ประวัติโรงพยาบาล] [ผู้บริหารโรงพยาบาล] [คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล] [วิสัยทัศน์, พันธกิจ] [ข้อมูลทั่วไป] [คลินิกผู้ป่วยนอก] [ภาพอาคารผู้ป่วยนอก] [แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร] [ข่าว ประชาสัมพันธ์] [จังหวัดพิษณุโลก] [อำเภอเมือง] [เทศบาล] [สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว] [ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค] [กลับเมนูหลัก]
Please send your comments to nopadol33@tripod.com