Make your own free website on Tripod.com

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)


Hepatitis A - Heparnaviridae, Hepaovirus, Picorna
Hepatitis B - Heparnaviridae
Hepatitis C - Flaviviridae/Pestiviridae
Hepatitis D - Incomplete virus (need hepatitis B)
Hepatitis E - Caliciviridae
Hepatitis GGB - Flaviviridae
Hepatitis TT - single stranded DNA
ไวรัสตับอักเสบตระกูลเซน SENV - single stranded DNA

ไวรัสตับอักเสบ มีวัคซีนที่ป้องกันคือไวรัส เอ และ บี เท่านั้น
วัคซีนที่ป้องกันไวรัสตับอักเสบ C และ E อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ถ้าป้องกันตับอักเสบ B ก็จะป้องกันตับอักเสบ D ได้
ไวรัส GTT และไวรัสตระกูลเซน เป็นไวรัสใหม่ มีความสำคัญทางคลินิกน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C สามารถพบได้ในประเทศไทย
ไวรัสตับอักเสบ G และ TT พบในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตร้อยละ 5 และ 7 ตามลำดับ


วัคซินป้องกันโรคตับอักเสบ เรื่องควรรู้สำหรับเวชปฏิบัติ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค